Reserveer direct je tafel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Strandhotel Buren aan Zee

Strandhotel Buren aan Zee, nevenvestiging van Coöperatief Rekreatie-Oord Klein Vaarwater B.A.

KVK-nummer: 01031762.

Gevestigd op Strandweg 85, 9164 KA te Buren.

+31 (0)519 542110 of info@strandhotelburenaanzee.nl

 

 

Artikel 1. Definities

Hotelverblijf: Hotelkamers die beschikbaar zijn bij Buren aan Zee.

Faciliteiten: Alle andere faciliteiten die Buren aan Zee aanbiedt in het hotel en de faciliteiten die de huurder toekomt bij het verblijf in Buren aan Zee zoals het  gebruik kunnen maken van het zwembad van Klein Vaarwater en fietsverhuur.

Buren aan Zee: Buren aan Zee is het strandhotel van Coöperatief Rekreatie-Oord Klein Vaarwater B.A . die een hotelverblijf aan de huurder ter beschikking stelt.  

Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon die met Buren aan Zee de overeenkomst inzake het hotelverblijf aangaat. Onder huurder wordt eveneens verstaand de tussenpersoon die al dan niet in naam van zijn of haar relatie een overeenkomst tot het verrichten van diensten heeft gesloten.

Medehuurder: De mede op de overeenkomst aangegeven persoon/personen.

Derde: De gasten van de huurder en/of medehuurder.

Overeenkomst: De overeenkomst gesloten tussen Coöperatief Rekreatie-Oord Klein Vaarwater B.A.  en  huurder waarbij Klein Vaarwater een hotelverblijf ter beschikking stelt/faciliteiten aanbiedt tegen betaling door de huurder ten behoeve van de huurder /medehuurder.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de hotelverblijven en/of faciliteiten, die ter beschikking worden gesteld door Buren aan Zee.

2.2 Er kan niet afgeweken worden van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk is overeengekomen met Buren aan Zee.

2.3 Indien tussen partijen een situatie voordoet die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is geregeld, dan wel een artikel uit de voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dient deze situatie te worden beoordeeld naar geest van deze voorwaarden. Dit doet de geldigheid van de overige voorwaarden en bedingen van deze voorwaarden niet teniet.

2.4 Het is niet toegestaan rechten/verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan derden zonder dat deze overdracht schriftelijk en uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3. Duur en afloop van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging vereist is.

3.2 Buren aan Zee kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

 De huurder, medehuurder(s) de verplichtingen uit de overeenkomst, bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwingen, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Buren aan Zee niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet.

  • De recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, naar mening van de Buren aan Zee overlast bezorgt bij Buren aan Zee of andere gasten in het hotel of op de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft.
  • De huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing door het gebruik van het hotelverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

3.3 Indien Buren aan zee tussentijdse opzegging wenst, moet zij dit de huurder schriftelijk laten weten. De schriftelijke overhandiging kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

3.4 Na opzegging dient de huurder het hotelverblijf te ontruimen en dient uiterlijk binnen 4 uur het pand te verlaten. De huurder is verplicht het overeengekomen tarief na opzegging met de daarbij behorende ontruiming te betalen.

3.5 Indien de huurder niet op de dag van aankomst arriveert en Buren aan Zee niet heeft ingelicht, dan is er sprake van een no-show. Dit heeft als gevolg dat de huurder het gehele overeengekomen bedrag dient te betalen, tenzij er sprake is van een restitueerbaar tarief. Daarnaast is er een mogelijkheid dat Buren aan Zee de overeenkomst ontbindt indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Er kan zowel online als telefonisch als terplekke een hotelverblijf en/of faciliteiten worden gereserveerd.

4.2 De huurder dient voor het maken van de boeking de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben. Indien de huurder jonger dan 18 is, komt Buren aan Zee het recht toe de overeenkomst te ontbinden. Neem voor meer informatie contact op met Buren aan Zee.

4.3 Iedere boeking die wordt gemaakt, wordt schriftelijk bevestigd. Deze bevestiging is tevens de factuur en wordt gelijk na het ontvangen van de boeking gestuurd naar de huurder via de mail. Deze bevestigingsfactuur dient de huurder direct bij ontvangst te controleren op juistheid.

4.4 Indien de huurder geen bevestiging heeft ontvangen of de huurder ontdekt een gebrek in de bevestiging, dient de recreant binnen een redelijke termijn na ontdekking contact op te nemen met Buren aan Zee. De recreant kan bij gebreke geen beroep doen op de boeking.

4.5 Er kan ook een overeenkomst aan worden gegaan door de huurder door middel van een tussenpersoon (online travel agents, reisbureaus of andere bedrijven). In dat geval is de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het verschuldigde bedrag, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst tussen Buren aan Zee en de tussenpersoon. Buren aan zee is aan tussenpersonen geen commissie of provisie verschuldigd, tenzij dit uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5. Uitsluiting herroepingsrecht huurder

Buren aan Zee wijst de huurder erop dat boekingen die hij/zij maakt wettelijk definitief zijn door middels van de toezending van de bevestigingsfactuur. Een herroepingsrecht van consumenten (de zogeheten afkoelingsperiode) die een termijn van veertien dagen bedraagt, is niet van toepassing op de overeenkomsten die de huurder sluit met Buren aan Zee.

 

Artikel 6. Wijzigen boeking

6.1 Indien de huurder na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen wenst aan te brengen aan, is Buren aan Zee niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Buren aan Zee om te bepalen of en in hoeverre de wijzigingen worden doorgevoerd.

6.2 Voor het wijzigen van de boekingsperiode of hotelverblijf (indien mogelijk) rekent Buren aan Zee € 25,00 wijzigingskosten.

6.4 Indien het geboekte verblijf geen doorgang kan vinden wegens een tekortkoming aan de kant van Buren aan Zee die het gevolg is van omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, verwijst Buren aan Zee naar artikel 16 van de algemene voorwaarden van Buren aan Zee.

 

Artikel 7. Annuleren boeking

De huurder kan de boeking kosteloos annuleren tot 48 uur voor de incheckdatum. Na dit tijdstip is de huurder 100% van het volledige boekingsbedrag verschuldigd aan Buren aan Zee, tenzij er sprake is van een restitueerbar tarief. De reserveringskosten worden na annulering niet gerestitueerd.

 

Artikel 8. Prijzen

8.1 Aan de prijzen, met uitzondering van tussen partijen afgesproken speciale tarieven, kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele zet-of typefouten. Op alle prijzen in de prijslijst zijn wijzigingen voorbehouden. Deze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de verplichte kosten. De verplichte kosten zijn toeristenbelasting en reserveringskosten. Buren aan Zee zal extra kosten in rekening brengen voor bijzondere diensten die niet bij de overeenkomst in begrepen zijn,  zoals fietsverhuur.

8.2 De Huurder heeft het recht om bij zijn boeking een voorkeur op te geven voor een bepaald hotelverblijf. Buren aan Zee hanteert hiervoor extra kosten, dit worden voorkeurskosten genoemd. De boekingsprijs wordt in dat geval vermeerderd met de voorkeurskosten.

 

Artikel 9. Betalingen

9.1. Buren aan Zee is gerechtigd een aanbetaling  te vragen aan de huurder ter hoogte van maximaal 25% van het overeengekomen boekingsbedrag.

9.2 Annuleringen, no-show en overige verschuldigde bedragen aan Buren aan Zee door de huurder, dienen onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen te worden betaald.

 

Artikel 10. Hotelverblijf/terrein hotel

10.1 De huurder is aansprakelijk voor schade die de huurder en/of medehuurder(s) en/of derden van voorgenoemde veroorzaken als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad.

10.2 Schade dient door de huurder, medehuurder meteen gemeld te worden aan de receptie van Buren aan Zee. Buren aan Zee controleert na het verblijf op mogelijke schade. Indien blijkt dat de schade door de huurder en/of medehuurder is veroorzaakt, zal Buren aan Zee de kosten op de huurder verhalen.

10.3 In het hotelverblijf mogen geen derden van de huurder en/of medehuurder overnachten. Daarnaast mag het aantal maximale personen per hotelverblijf niet overschreden worden Indien dit wel gebeurd is Buren aan Zee gerechtigd de huurder, medehuurder en/of derden van voorgenoemde direct te verwijderen. Deze hebben na verwijdering geen recht op schadevergoeding.  

10.4  Op de website van Buren aan Zee/hotelreglement wordt vermeld wat de in- en uitchecktijden zijn van Buren aan Zee. Deze zijn bindend voor de huurder, tenzij anders is overeengekomen tussen Buren aan Zee en de huurder.

 

Artikel 11. Actievoorwaarden

11.1 De genoemde prijzen bij acties zijn exclusief verplichte kosten en eventuele bijkomende kosten.  

11.2 Wijzigingen, prijzen en drukfouten zijn onder voorbehoud.

11.3 De kortingen zijn niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen. Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, arrangementen, last-minutes en/of kortingen.

 

Artikel 12. Verplichtingen Huurder

12.1 De huurder, medehuurder en/of derden van de voorgenoemde dienen zich te houden aan de door Buren aan Zee vastgestelde regels. Dit zogeheten hotelreglement, ontvangt de huurder bij aankomst van het hotelverblijf en zijn tevens te vinden op de website van Buren aan Zee. Tevens kan Buren aan Zee mondelinge aanwijzingen redelijkerwijs uiten.

 

Artikel 13. Rechten & verplichtingen Buren aan Zee

13.1 Buren aan Zee zal aan de huurder gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen hotelverblijf/faciliteiten ter beschikking stellen. Deze bepaling geldt niet indien er sprake is van overmacht zoals bepaald in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

13.2 Buren aan Zee streeft ernaar om wijzigingen tijdig en schriftelijk aan de huurder bekend te maken. Bij een last-minute wijziging door onvoorziene omstandigheden, probeert Buren aan Zee de huurder tegemoet te komen door een zo goed mogelijk alternatief die op de oorspronkelijke boeking lijkt.  Indien dit alternatief goedkoper uitvalt dan de oorspronkelijke boeking, dan zal Buren aan Zee het te veel betaalde bedrag terugbetalen. Deze bepaling geldt niet als er sprake is van overmacht zoals bepaald in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

13.3 Indien de wijziging ingrijpend afwijkt ten opzichte van de overeenkomst, heeft de huurder het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

13.4 Buren aan Zee heeft retentierecht op alle goederen die door de huurder zijn meegebracht, zolang de huurder niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Buren aan Zee is niet verplicht enig goed van de huurder in ontvangst en/of bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat Buren aan Zee niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de huurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Buren aan Zee.

14.2 Alle contractuele vorderingen tegen Buren aan Zee zijn één jaar na het begin van de wettelijke verjaringsperiode m.u.v. vorderingen gebaseerd op opzettelijke handelingen, verjaard.

 

Artikel 15. Privacy

Buren aan Zee respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de recreant en/of mederecreant ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. In de privacyverklaring, die te vinden is op de website van Buren aan Zee onder het kopje ‘privacyverklaring’ staat wat er gebeurt met de gegevens van de recreant en/of mederecreant. https://www.strandhotelburenaanzee.nl/privacy-verklaring

 

Artikel 16. Overmacht

16.1 Buren aan Zee kan zich in ieder geval (maar niet uitsluitend in de volgende omstandigheden beroepen op overmacht: extreme weersinvloeden, ziekte, reparaties en werkonderbrekingen bij leveranciers of Buren aan Zee/Klein Vaarwater en/of maatregelen van overheidswege. Buren aan Zee stelt de huurder hiervan direct met opgave van reden telefonisch of schriftelijk op de hoogte.

16.2 In het geval van overmacht aan de kant van Buren aan Zee, heeft de recreant het recht op een beroep op ontbinding te doen. De daaruit voortkomende ongedaanmakingsverbintenis zal niet geldelijk zijn, maar bestaan uit een vervangende prestatie. In dat geval zal in overleg met de recreant een andere datum worden gepland voor het verblijf. Mocht Buren aan Zee niet binnen 14 dagen gezamenlijk een andere datum hebben gepland dan krijgt de recreant de mogelijkheid om binnen een periode van 6 maanden een nieuwe boeking te plaatsen zonder aanvullende boekingskosten.

16.3 De recreant is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de recreant het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de recreant dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Buren aan Zee het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De recreant heeft dan rechtop kwijtschelding en/of teruggave van het reeds betaalde deel van de prijs zonder dat Buren aan Zee aan de recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.  

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en rechter

17.1 Op alle overeenkomsten van Buren aan Zee is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of algemene voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leeuwarden

 

Artikel 18. Wijzigingsbeding

Buren aan Zee is gerechtigd om de algemene voorwaarden van Buren aan Zee eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Buren aan Zee de recreant tijdig schriftelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal een redelijke termijn zitten. Kleine wijzigingen mogen altijd worden doorgevoerd.  Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de huurder een prestatie wordt verschaft die flink van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de huurder de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.