Strandhotel Buren aan Zee

Algemene voorwaarden Strandhotel Buren aan Zee

Strandhotel Buren aan Zee, nevenvestiging van Coöperatief Rekreatie-Oord Klein Vaarwater B.A.
KVK-nummer: 01031762.
Gevestigd op Strandweg 85, 9164 KA te Buren.
+31 (0)519 542110 of info@strandhotelburenaanzee.nl
 

Artikel 1 Definities.

Hotelverblijf: Hotelkamers die beschikbaar zijn bij Buren aan Zee.

Faciliteiten: Alle andere faciliteiten die Buren aan Zee aanbiedt in het hotel en de faciliteiten die de recreant toekomt bij het verblijf in Buren aan Zee zoals ontbijt.

Ondernemer: Buren aan Zee is het strandhotel van coöperatief rekreatie-oord Klein Vaarwater B.A die een hotelverblijf aan de recreant ter beschikking stelt. 

Recreant: De natuurlijke of rechtspersoon die met Buren aan Zee de overeenkomst inzake het hotelverblijf aangaat. De recreant wordt ook gezien als de hoofdboeker.

Mederecreant: De mede op de overeenkomst aangegeven persoon/personen.

Derden: De gasten van de recreant en/of zijn mederecreant(en).

Overeenkomst: De overeenkomst gesloten tussen Coöperatief rekreatie-oord Klein Vaarwater B.A. en recreant waarbij Klein Vaarwater een hotelverblijf ter beschikking stelt/faciliteiten aanbiedt tegen betaling door de recreant ten behoeve van de recreant /mederecreant(en).

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de hotelverblijven en/of faciliteiten, die ter beschikking worden gesteld door Buren aan Zee.

2.2  Er kan niet worden afgeweken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk is overeengekomen met Buren aan Zee.

2.3  Indien tussen partijen een situatie voordoet die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is geregeld, dan wel een artikel uit de voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de aard van deze voorwaarden. Dit doet de geldigheid van de overige voorwaarden en bedingen van deze voorwaarden niet teniet.

2.4  Het is niet toegestaan rechten/verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan derden zonder dat deze overdracht schriftelijk en uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3. Duur en afloop van de overeenkomst

3.1  De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode tussen partijen, zonder dat daartoe opzegging vereist is.

3.2  Buren aan Zee kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

A)  De recreant en/of mederecreant(en) de verplichtingen uit de overeenkomst, bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwingen, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Buren aan Zee niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet.

B)  De recreant en/of mederecreant(en) ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, naar mening van de ondernemer overlast bezorgt in het hotel of op de goede sfeer in de directe omgeving van het terrein bederft.

C)  De recreant en/of mederecreant(en), ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door het gebruik van het hotelverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

3.3 Indien Buren aan zee tussentijdse opzegging wenst, moet zij dit schriftelijk aan de recreant laten weten. De schriftelijke overhandiging kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

3.4 Na opzegging dient de recreant het hotelverblijf te ontruimen en onverwijld maar uiterlijk binnen 4 uur het terrein te verlaten. De recreant is verplicht het overeengekomen tarief na dringende opzegging te betalen.

3.5 Indien de recreant niet op de dag van aankomst arriveert en heeft hij Buren aan Zee niet ingelicht, is er sprake van een no-show. Dit heeft als gevolg dat de recreant het gehele overeengekomen bedrag dient te betalen, tenzij er sprake is van een niet-restitueerbaar tarief. Buren aan zee is hierbij gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst.

4.1 De recreant dient voor het maken van de boeking de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben. Indien de recreant jonger dan 18 is, komt Buren aan Zee het recht toe de overeenkomst te ontbinden. Neem voor meer informatie contact op met Buren aan Zee.

4.2 Iedere boeking die wordt gemaakt, wordt schriftelijk bevestigd. Deze bevestiging is tevens de factuur en wordt gelijk na het ontvangen van de boeking gestuurd naar de recreant via de mail.

4.3 Indien de recreant geen bevestiging heeft ontvangen of de recreant ontdekt een gebrek in de bevestiging, dient de recreant binnen een redelijke termijn na ontdekking contact op te nemen met Buren aan Zee. De recreant kan bij gebreke geen beroep doen op de boeking.

4.4 Er kan ook een overeenkomst aan worden gegaan door de recreant door middel van een tussenpersoon (online travel agents, reisbureaus of andere bedrijven). In dat geval zijn de recreant hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het verschuldigde bedrag. Buren aan zee is aan tussenpersonen geen commissie of provisie verschuldigd, tenzij dit uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5. Uitsluiting herroepingsrecht.

Buren aan Zee wijst de recreant erop dat boekingen die hij/zij maakt wettelijk definitief zijn door middels van de toezending van de bevestigingsfactuur. Een herroepingsrecht van consumenten (de zogeheten afkoelingsperiode) die een termijn van veertien dagen bedraagt, is niet van toepassing op de overeenkomsten die de recreant sluit met Buren aan Zee.

 

Artikel 6. Wijzigen boeking

6.1 Indien de recreant na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen wenst aan te brengen aan, is Buren aan Zee niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Buren aan Zee om te bepalen of en in hoeverre de wijzigingen worden doorgevoerd.

6.2 Indien het geboekte verblijf geen doorgang kan vinden wegens een tekortkoming aan de kant van Buren aan Zee die het gevolg is van omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, verwijst Buren aan Zee naar artikel 16 van de algemene voorwaarden van Buren aan Zee.

 

Artikel 7. Annuleren boeking

De recreant kan de boeking kosteloos annuleren tot 48 uur voor de incheckdatum. Na dit tijdstip is de recreant 100% van het volledige boekingsbedrag verschuldigd aan Buren aan Zee, tenzij er sprake is van een niet-restitueerbaar tarief.

 

Artikel 8. Prijzen

8.1 Aan de prijzen, met uitzondering van tussen partijen afgesproken speciale tarieven, kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele zet-of typefouten. Op alle prijzen in de prijslijst zijn wijzigingen voorbehouden. Deze prijzen zijn inclusief BTW. De toeristenbelasting komt hier nog overheen. Buren aan Zee kan extra kosten in rekening brengen voor bijzondere diensten, zoals roomservice of extra schoonmaak van de kamer.

8.2 De recreant heeft het recht om bij zijn boeking een voorkeur op te geven voor een bepaald hotelverblijf. Buren aan Zee hanteert hiervoor extra kosten, dit worden voorkeurskosten genoemd. De boekingsprijs wordt in dat geval vermeerderd met de voorkeurskosten.

8.3 Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Buren aan Zee extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging in de hoogte van de toeristenbelasting, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 9. Betalingen

9.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de factuur bij aankomst te worden voldaan. Indien Buren aan Zee op de dag van aankomst niet in het bezit is van het volledig te betalen bedrag, is zij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en is de recreant een boete verschuldigd.

9.2 Annuleringen, no-show en overige verschuldigde bedragen aan Buren aan Zee door de recreant, dienen uiterlijk binnen veertien dagen te worden betaald.

 

Artikel 10. Hotelverblijf/terrein hotel.

10.1 Het hotelverblijf en/of andere faciliteiten worden in goede staat geleverd aan de recreant en de mederecreant(en). Indien de recreant het hotelverblijf en/of andere faciliteiten in een slechte staat aantreft, dient hij dit meteen te melden bij de receptie van Buren aan Zee.

10.2 De recreant is aansprakelijk voor schade die de recreant en/of mederecreant(en) en/of derden van de recreant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad.

10.3 Schade dient door de recreant, mederecreant(en) en/of derden van recreant gemeld te worden aan de receptie van Buren aan Zee. Buren aan Zee controleert na het verblijf op mogelijke schade. Indien blijkt dat de schade door de recreant, mederecreant(en) en/of derden van recreant is veroorzaakt, zal Buren aan Zee de kosten op de recreant verhalen.

10.4 Elk hotelverblijf mag slechts ‘overnachten’ worden door het aantal personen dat is vastgelegd door Buren aan Zee. Dit aantal mag dan ook niet worden overschreden, indien dit wel gebeurd is Buren aan Zee gerechtigd de recreant, mederecreant(en) en/of derden van recreant voorgenoemde direct te verwijderen. Deze hebben na verwijdering geen recht op schadevergoeding.

10.5 Op de website van Buren aan Zee wordt vermeld wat de in- en uitchecktijden zijn van Buren aan Zee. Deze zijn bindend voor de recreant, tenzij anders is overeengekomen tussen Buren aan Zee en de recreant.

 

Artikel 11.  Actievoorwaarden.

11.1 De genoemde prijzen bij acties zijn exclusief verplichte kosten en eventuele bijkomende kosten.

11.2 Wijzigingen, prijzen en drukfouten zijn onder voorbehoud.

11.3 De kortingen zijn niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen. Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, arrangementen, last-minutes en/of kortingen.

 

Artikel 12. Verplichtingen recreant.

De recreant, mederecreant(en) en/of derden van recreant voorgenoemde dienen zich te houden aan de door Buren aan Zee vastgestelde regels. Dit hotelreglement kunt u terug lezen in het hotel en zijn te vinden op de website van Buren aan Zee. Indien er een tekortkoming ontstaat door de recreant door het niet opvolgen van de aanwijzingen, mag Buren aan Zee de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 13 Rechten & verplichtingen Buren aan Zee

13.1 Buren aan Zee zal aan de recreant gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen hotelverblijf/faciliteiten ter beschikking stellen. Deze bepaling geldt niet indien er sprake is van overmacht zoals bepaald in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

13.2 Buren aan Zee streeft ernaar om wijzigingen tijdig en schriftelijk aan de recreant bekend te maken. Bij een last-minute wijziging door onvoorziene omstandigheden, probeert Buren aan Zee de recreant tegemoet te komen door een tegemoetkomende wijziging. Indien de recreant benoemde wijziging accepteert zal Buren aan Zee het te veel betaalde bedrag terug te betalen. Dit geldt alleen indien het hotelverblijf goedkoper uitvalt dan het oorspronkelijk hotelverblijf. Deze bepaling geldt niet als er sprake is van overmacht zoals bepaald in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

13.3 Indien de wijziging ingrijpend afwijkt ten opzichte van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

13.4 Buren aan Zee heeft retentierecht op alle goederen die door de recreant zijn meegebracht, zolang de recreant niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid.

14.1 Buren aan Zee is niet verplicht eigendommen van de recreant en/of mederecreant(en) in ontvangst en/of bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat Buren aan Zee niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de recreant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Buren aan Zee.

14.2 Alle contractuele vorderingen tegen Buren aan Zee zijn één jaar na het begin van de wettelijke verjaringsperiode m.u.v. vorderingen gebaseerd op opzettelijke handelingen, verjaard

 

Artikel 15. Privacy.

Buren aan Zee respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de recreant en/of mederecreant ons verschaft/verschaffen vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. In de privacyverklaring, die te vinden is op de website van Buren aan Zee onder het kopje ‘privacyverklaring’ staat wat er gebeurt met de gegevens van de recreant en/of mederecreant. 

 

Artikel 16. Overmacht.

16.1 Buren aan Zee kan zich in ieder geval (maar niet uitsluitend in de volgende omstandigheden beroepen op overmacht: extreme weersinvloeden, ziekte, reparaties en werkonderbrekingen bij leveranciers of Buren aan Zee/Klein Vaarwater en/of maatregelen van overheidswege. Buren aan Zee stelt de recreant hiervan direct met opgave van reden telefonisch of schriftelijk op de hoogte.

16.2 In het geval van overmacht aan de kant van Buren aan Zee, heeft de recreant het recht op een beroep op ontbinding te doen. De daaruit voortkomende ongedaan making zal niet geldelijk zijn, maar bestaan uit een vervangende prestatie. In dat geval zal in overleg met de recreant een andere datum worden gepland voor het verblijf. Mocht Buren aan Zee niet binnen 14 dagen gezamenlijk een andere datum hebben gepland dan krijgt de recreant de mogelijkheid om binnen een periode van 6 maanden een nieuwe boeking te plaatsen zonder aanvullende boekingskosten.

16.3 De recreant is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de recreant het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de recreant dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Buren aan Zee het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De recreant heeft dan rechtop kwijtschelding en/of teruggave van het reeds betaalde deel van de prijs zonder dat Buren aan Zee aan de recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en rechter.

17.1 Op alle overeenkomsten van Buren aan Zee is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of algemene voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leeuwarden.

 

Artikel 18. Wijzigingsbeding.

Buren aan Zee is gerechtigd om de algemene voorwaarden van Buren aan Zee eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Buren aan Zee de recreant tijdig schriftelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal een redelijke termijn zitten. Kleine wijzigingen mogen altijd worden doorgevoerd.  Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de recreant een prestatie wordt verschaft die flink van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de recreant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Versie november 2021